Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga och bo (17)

  • Anmälan kontrollansvarig

   Genom denna e-tjänst kan ni göra en anmälan till kontrollansvarig.

   Som en del av handläggningen av vissa ansökningar om bygg- eller rivningslov behöver byggherren göra en anmälan till kontrollansvarig (KA).

  • Anmälan om eldstad och rökkanal

   Anmälan om eldstad/rökkanal

  • Anmälan om enkelt avhjälpta hinder

   Via denna e-tjänst kan du göra en anmälan om enkelt avhjälpta hinder på allmän plats. 

  • Anmälan om installation av cistern

   Här kan du som avser att installera en ny cistern på  >1³ eller hantera mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde anmäla det till kommunen.

  • Anmälan till lägenhetsregistret

   Via denna e-tjänst kan du göra en anmälan till lägenhetsregistret.

    
  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Via denna e-tjänst kan du ansöka  om bostadsanpassningsbidrag. 
   Via länken kan du ansöka via pappersblankett: 
   https://overtornea.se/laddaner/180/bygg/10572/ansokan-om-bostadsanpassningsbidragpdf.pdf

  • Ansökan om förhandsbesked

   Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt 7 kapitlet § 3 i miljöbalken. Att anlägga, gräva eller bygga något eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet kräver dispens. 

  • Begäran om slutbesked

   Genom denna e-tjänst kan ni lämna in en begäran om slutbesked/slutbevis.

  • Boka bygglovsrådgivning

   Via denna e-tjänst kan du anmäla ditt intresse för bygglovrådgivning. Ange vilken adress eller fastighetsbeteckning som du avser att bygga på och vad du avser att göra. Någon från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ta kontakt med dig.

  • Inlämning av OVK-protokoll

   Via denna e-tjänst kan du lämna in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll).

  • Rivningsanmälan

   Krav på rivningsanmälan gäller både vid totalrivning och från 1 juli 1998 rivning av del av byggnad eller utrivning i samband med en omfattande renovering.

  • Transportdispens

   Här kan du ansöka om transportdispens.

  Kommun och politik (2)

  • Ansökan föreningsstöd

   Via denna e-tjänst kan föreningar ansöka om ekonomiskt stöd.

  • Medborgarförslag

   Vill du förändra eller förbättra något i Ívertorneň kommun, då kan du lämna in ett medborgarförslag. 

  Miljö och livsmedel (25)

  • Anmälan om cistern som ska tas ur bruk

   Via denna e-tjänst kan du anmäla om du avser att ta en cistern med tillhörande rörledningar ur bruk.

  • Anmälan om lokaler för hygienisk verksamhet, tillfälligt boende eller fritidsanläggning

   Via denna e-tjänst kan du anmäla en lokal för hygienisk verksamhet som exempelvis fotvård, solarium och frisör. Även hotell, pensionat, vandrarhem samt lokaler för undervisning och fritidsanläggningar kan anmälas via denna tjänst.

  • Anmälan om misstänkt allergisk reaktion

   Med denna e-tjänst kan du anmäla om du har råkat ut för en allergisk reaktion på livsmedel.

    
  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Här kan du anmäla till samhällsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att du har blivit matförgiftad.

  • Anmälan om oljeavskiljare

   Här kan du anmäla installation av en ny oljeavskiljare till kommunen.

  • Anmälan om olägenhet

   Anmälan om olägenhet kan vara till exempel dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredställande temperatur/ventilation i lägenhet och störande rök med mera.

  • Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning

   Via denna e-tjänst kan du anmäla upphörande av livsmedelsanläggning eller verksamhet.

    
  • Anmälan om upphörande av miljöfarlig/hygienisk verksamhet

   Via denna e-tjänst kan du anmäla upphörandet av miljöfarlig eller hygienisk verksamhet.

    
  • Ansökan om egen sotning

   Via denna e-tjänst kan fastighetsägare ansöka egen om sotning. 

  • Ansökan om eget omhändertagande av slam/befrielse från slamtömning

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om befrielse från slamtömning.

    
  • Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

   Enligt 13-14 § förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

   Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

  • Förorenat område

   Via denna e-tjänst kan underrättelse om förorenat område skickas till tillsynsmyndigheten.

    
  • Kompostering av matavfall

   Du som avser att kompostera ditt matavfall, istället för att använda kommunens bruna kärl, ska anmäla det till Miljö- och byggnämnden. Du ska själv kunna ta hand om den mängd jord som uppkommer av komposten.

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och byggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Lämna in årsrapport för köldmedier

   Lämna in årsrapport för köldmedier via denna e-tjänst.

  • Nedgrävning av avliden häst

   Du kan få gräva ner en död häst på egen mark om du gräver graven så djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Inom vattenskyddsområde är dock inte nedgrävning av häst tillåten.

   Platsen ska godkännas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

   GDPR
   I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

  • Sanering av PCB

   Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering av byggnader belägna inom Övertorneå kommun.

   Observera att anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

  • Tillstånd för utställning av blomlådor

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för utställning av blomlådor. 

  • Total befrielse från kommunal renhållning

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om att få total befrielse från kommunal renhållning.

  • Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

   Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel enligt förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. 

  Näringsliv och arbete (18)

  Stöd och omsorg (15)

  • Ansökan om försörjningsstöd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd och få prövat om du har rätt till bistånd.

    

  • Ansökan om kommunal färdtjänst för dig som är 75 år eller äldre

   Här kan du som är folkbokförd i Övertorneå kommun samt 75 år eller äldre, ansöka om kommunal färdtjänst.

  • Ansökan om korttidsvistelse för äldre personer

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om korttidsvistelse för din närstående som du behöver få avlastning i omhändertagandet kring, antingen månatligen eller tillfälligt.

  • Ansökan om stöd till dig som är anhörig till en äldre person (över 65 år)

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om stöd till dig som är anhörig till en äldre person (över 65 år).

    
  • Ansökan om särskilt boende för äldre

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om äldreboende/särskilt boende inom Övertorneå kommun, i de fall du inte längre klarar av att bo i ditt egna hem med stöd av t.ex. hemtjänstinsatser.

  • Förenklad ansökan om vissa insatser enligt socialtjänstlagen 4 kap 2a§

   Genom denna e-tjänst kan personer över 75 år ansöka eller få hjälp att ansöka om hjälp i hemmet enligt förenklad handläggning.

  • Hemtjänst och serviceinsatser i hemmet

   Använd den här e-tjänsten om du behöver ansöka om hemtjänst eller andra serviceinsatser som till exempel trygghetslarm och/eller hjälp med matleveranser.

  • Intresseanmälan familjehem

   Socialtjänsten i Övertorneå har stort behov av familjehem. Ansök om att bli familjehem idag

  • LSS - Ansökan om stöd och hjälp

   Genom denna e-tjänst kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Orosanmälan barn

   Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa. Orosanmälan  via denna e-tjänst tas emot under kontorstid.

   OBS! Om du tror att barnet befinner sig i akut fara, ring Socialförvaltningen via Övertorneå kommuns växel på 0927 - 720 00 (kontorstid vardagar) eller 112 (övrig tid).

  • Orosanmälan vuxen

   Om du tror eller vet att någon vuxen person har problem med missbruk eller annat har du möjlighet att anmäla det till oss på Stöd- och omsorgsförvaltningen.
   Du som är över 18 år har även möjlighet att göra en egen ansökan om stöd via denna e-tjänst. Både anmälan och ansökan kan göras anonymt. 

    

  • Orosanmälan äldre personer (över 65 år)

   Om du tror eller vet att någon äldre person (över 65 år) har problem och behöver stöd kan du anmäla det till oss på Stöd- och omsorgsförvaltningen via denna e-tjänst. 

  • Personligt ombud

   Här gör du som är 18 år eller äldre och har långvarigt psykiskt funktionshinder intresseanmälan om Personligt ombud.

  • Rekvisition av kommunalt bidrag till anställda i föreningar

   Lönebidrag till ideella föreningar 

  • Synpunkter och klagomål - Stöd och omsorg

   Via denna e-tjänst kan du som medborgare skicka in klagomål eller synpunkter till Stöd- och omsorgsförvaltningen. 

  Utbildning och förskola (10)