Anmälan om enkelt avhjälpta hinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enkelt avhjälpt hinder (EAH)

I lokaler dit allmänheten har tillträde (så kallade publika lokaler) och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda. Det gäller enkelt avhjälpta hinder i fråga om lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

-mindre nivåskillnader eller trappsteg

-höga trösklar

-avsaknad av ledstänger

-tunga dörrar

-dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade

-dålig belysning

-dålig ljudmiljö

-bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering

-bristande utformning av orienterande skyltning

-brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner

-bristfällig skyltning

-brister i utformning och placering av fast inredning.

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare, men hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa