Efterbehandling av förorenat område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du planerad efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §28 till kommunen. Se till att ha all dokumentation nära till hands, i digital form, när du fyller i ärendet. Det underlättar för dig vid ifyllandet.

Din anmälan ska vara inlämnad till kommunen senast sex (6) veckor före efterbehandlingen planeras starta.

Handläggning av anmälan debiteras enligt gällande timtaxa. För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och sanningsenligt samt bifogar alla nödvändiga bilagor i din anmälan.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se
0927-720 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa