Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Först ska föroreningsrisken från massorna bedömas.

  • Om risken för föroreningar bedöms som mindre än ringa krävs ingen anmälan.
  • Om risken är ringa ska en anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden.
  • Om risken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.

Enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) får en anmälningspliktig verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har skickats in, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift för handläggning av anmälan kommer att faktureras enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan.

GDPR
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer samhällsbyggnadsnämnden att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta Övertorneå kommun på 0927–72000 eller via www.overtornea.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ekonomisk karta
  • Eventuella analysresultat från provtagning av materialet
  • Situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa